بنا به دلايلي اين ربات تبليغاتي ديگر فعال نيست ! و ادامه نميدهد
اگر اشتراک خريداري کرده ايد
براي تسويه حساب با شماره زير پيام بدين
0937-031-6767